Akcje

Podstawowe informacje o akcjach

LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI – 192.803.769
LICZBA GŁOSÓW Z POWYŻSZYCH AKCJI – 192.878.569
w tym:
Seria A       37.400 akcje uprzywilejowane co do głosu; jedna akcja = trzy głosy na walnym
Seria B 52.064.620 akcje zwykłe
Seria C 91.257.440 akcje zwykłe

Seria D

49.444.309 akcje zwykłeTricker GPW COL
ISIN PLJTRZ
Bloomberg COL: PW
Reuters JUTZ.WA
Colian Holding Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009994; NIP 5540309146; REGON 090205344Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 28.920.565,35 zł