Akcje

Prospekt emisyjny akcji serii C i D.

W dniu 26.06.2007 roku Spółka złożyła do zatwierdzenia Prospekt emisyjny akcji serii C i D. 23.01.2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt. 26.08.08 roku wprowadzono do obrotu jedynie akcje serii C w ilości  4.562.872 sztuk ponieważ Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2008 roku zdecydowało o odstąpieniu od emisji akcji serii D. Poniżej przedstawione został kalendarium wydarzeń związanych z emisją.

20.06.07. został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

23.01.08. zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF

31.01.08. zatwierdzenie aneksu nr 1

07.02.08. zatwierdzenie aneksu nr 3

05.03.08. zatwierdzenie aneksu nr 4

14.03.08. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

17.03.08. zatwierdzenie aneksu nr 2 oraz nr 5

04.04.08. zatwierdzenie aneksu nr 8

08.04.08. rejestracja 4.562.872 PDA dla akcji serii C

16.04.08. zatwierdzenie aneksu nr 6 oraz nr 7

22.04.08. uchwała zarządu GPW w Warszawie SA wprowadzająca z dniem 24.04.08. na rynek giełdowy PDA serii C. Dopuszczono do obrotu 4562872

12.05.08. zatwierdzenie aneksu nr 9

12.06.08. zatwierdzenia aneksu nr 10

20.06.08. zatwierdzenie aneksu nr 11

25.06.08. walne zgromadzenie uchyla uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z drodze emisji serii D. Tym samym Spółki odstąpiła od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D.

16.07.08. zatwierdzenie aneksu nr 12

08.07.08. postanowieni sądu o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

26.08.08. wprowadzono do obrotu akcje zwykłe na okaziciela  serii C