Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2016 r.

w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

930 029

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

41 499

Zysk (strata) brutto

42 250

Zysk (strata) netto w tym:

39 689

Aktywa razem

1 121 560

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

237 061

Zobowiązania długoterminowe

52 635

Zobowiązania krótkoterminowe

184 426

Kapitał własny

884 499

Kapitał zakładowy

30 346