Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2008 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 534 121
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 681
Zysk (strata) brutto 35 665
Zysk (strata) netto 34 607
Aktywa razem 826 660
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 297 067
Zobowiązania długoterminowe 151
Zobowiązania krótkoterminowe 228 673
Kapitał własny 529 593
Kapitał zakładowy 22 930
Liczba akcji (szt.) 121 916 455
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,03 zł/1 akcję