Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2009 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 580 413
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 600
Zysk (strata) brutto 49 324
Zysk (strata) netto 32 776
Aktywa razem 799 827
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 243 961
Zobowiązania długoterminowe 15
Zobowiązania krótkoterminowe 193 097
Kapitał własny 555 866
Kapitał zakładowy 22 930
Liczba akcji (szt.) 143 137 943
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -