Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2010 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 621 591
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 377
Zysk (strata) brutto 35 348
Zysk (strata) netto 30 673
Aktywa razem 791 538
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 203 883
Zobowiązania długoterminowe 24
Zobowiązania krótkoterminowe 144 253
Kapitał własny 587 655
Kapitał zakładowy 22 930
Liczba akcji (szt.) 141 817 388
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -