Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2011 w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 638 719
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 536
Zysk (strata) brutto 25 861
Zysk (strata) netto 19 534
Aktywa razem 868 733
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 267 492
Zobowiązania długoterminowe -
Zobowiązania krótkoterminowe 198 954
Kapitał własny 601 241
Kapitał zakładowy 22 930
Liczba akcji (szt.) 139 929 015
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -