Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2012 r. w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 634 424
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 468
Zysk (strata) brutto 8 449
Zysk (strata) netto 46 427
Aktywa razem 821 759
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 181 768
Zobowiązania długoterminowe 141 77
Zobowiązania krótkoterminowe 143 564
Kapitał własny 639 991
Kapitał zakładowy 22 930
Liczba akcji (szt.) 136 566 792
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję -