Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2013 r. w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 807 767
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 065
Zysk (strata) brutto 18 196
Zysk (strata) netto w tym: 30 800
Aktywa razem 1 129 527
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 361 346
Zobowiązania długoterminowe 71 397
Zobowiązania krótkoterminowe 256 973
Kapitał własny 768 181
Kapitał zakładowy 22 930