Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2014 r. w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 883 828
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 551
Zysk (strata) brutto 30 445
Zysk (strata) netto w tym: 22 766
Aktywa razem 1 062 962
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 278 117
Zobowiązania długoterminowe 39 177
Zobowiązania krótkoterminowe 238 940
Kapitał własny 784 845
Kapitał zakładowy 22 930