Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2015 r. w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     888 964
Zysk (strata) na działalności operacyjnej       69 016
Zysk (strata) brutto       69 918
Zysk (strata) netto w tym:      66 822
Aktywa razem 1 090 571
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    238 480
Zobowiązania długoterminowe      49 187
Zobowiązania krótkoterminowe    189 293
Kapitał własny     852 091
Kapitał zakładowy      30 346