Informacje finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik

2016

zysk netto/przychody ze sprzedaży  

4,27%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik

2016

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące  

2,22

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik          

2016

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem  

21,14%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik

2016

zysk netto/aktywa ogółem  

3,54%