Spółka

Akcjonariat

I. Podmioty działające w porozumieniu, dotyczącym wspólnego nabywania akcji Colian Holding SA oraz wykonywania prawa głosu na WZ Spółki, posiadają 140.755.558 sztuk akcji Colian Holding SA, co stanowi 73% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 73% głosów na WZ Spółki.

W skład porozumienia wchodzą następujące osoby i podmioty prawne

  1. Barbara Kolańska - posiada 5.000.000 sztuk akcji, co stanowi 2,59% udziału w kapitale zakładowym i 5.000.000 głosów, co stanowi 2,59% udziału w ogólnej liczby głosów na WZ;
  2. Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku - posiada  2.069.746 sztuk akcji, co stanowi 1,07% udziału w kapitale zakładowym i 2.069.746 głosów, co stanowi 1,07% udziału w ogólnej liczby głosów na WZ;
  3. AllumaInvest sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu - posiada 70.558.820 sztuk akcji, co stanowi 36,60% udziału w kapitale zakładowym i 70.558.820 głosów, co stanowi 36,58% w ogólnej liczbie głosów na WZ;
  4. Jan Kolański – posiada 21.595 sztuk akcji, co stanowi 0,01% udziału w kapitale zakładowym i 64.395 głosów, co stanowi 0,03% udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  5. IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 63 105 397 akcje, co stanowi 32,73% kapitału zakładowego Colian Holding S.A. oraz daje prawo do wykonywania 63 105 397 głosów, co stanowi 32,72% na WZ Spółki.

II. Pozostali akcjonariusze posiadają 52 048 211 sztuk akcji (w tym 16.000 akcji uprzywilejowanych), co stanowi 27,00 % udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 27,00% głosów na WZ Spółki.

Liczba
akcji
W tym
liczba akcji
uprzywilejowanych
%
udział
w kapitale
Liczba
głosów
w WZA
 %
udział głosów
w WZA
Jan Kolański       21 595 21 400 0,01      64 395
0,03
Barbara Kolańska    5 000 000 - 2,59    5 000 000 2,59
Ziołopex sp. z o.o.
Piątek Mały
 2 069 746 - 1,07  2.069 746 1,07

AllumaInvest Sp. z o.o. Kalisz

70 558 820 - 36,60 70 558 820 36,58
IPOPEMA FIZAN Warszawa

63 105 397

- 32,73 63 105 397 32,72
Pozostali
akcjonariusze
  41 858 454 16 000 21,71  41 890 454 21,72
Akcje własne Spółki 10 189 757 - 5,29 10 189 757 5,28
Suma 192 803 769 37 400 100 192 878 569 100